Avui s’ha presentat la Llei del referèndum. Guia ràpida.

Avui s’ha presentat, primer al Parlament i després a la ciutadania, l’Esborrany de Llei que ha de regular la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre.

Aquí trobareu bona part de la informació que es desprèn d’aquesta llei.

 

Les 24 preguntes que respon el periodista David González d’El Nacional:

 1. Què es pregunta?
  La pregunta del referèndum, com s’havia anunciat, serà “Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?” (article 4.1)
 2. El resultat s’haurà d’aplicar?
  El resultat del referèndum tindrà caràcter “vinculant” (article 4.3)
 3. Què passarà si surt el sí?
  Si el recompte de vots dóna més afirmatius que negatius, el resultat implica la independència de Catalunya. (article 4.4)
 4. Quan es proclamaria la independència?
  Si surt el sí, el Parlament declararà formalment la independència en una sessió ordinària “dins els dos dies següents a la proclamació de resultats per part de la Sindicatura electoral”. A la vegada, s’acordarà l’inici del procés constituent. (article 4.4)
 5. Què passarà si surt el no?
  Si hi ha més vots negatius que afirmatius, s’hauran de convocar de manera “immediata” eleccions autonòmiques. (article 4.5)
 6. Qui pot votar?
  Les persones que tenen dret a vots a les eleccions al Parlament; els catalans residents a l’estranger que hagin tingut el darrer veïnatge administratiu a Catalunya (6.1)
 7. Com serà la papereta de vot?
  La papereta contindrà la pregunta redactada en català i castellà, així com en occità al territori de l’Aran (article 7.1)  En sengles requadres apareixeran les inscripcions “Sí” i “No” (article 7.2)
 8. Quines són les opcions de vot?
  Es pot votar Sí, No o en blanc, si no se selecciona cap de les dues opcions anteriors (article 8.1)
 9. Quan es convocarà i celebrarà el referèndum?
  El referèndum se celebrarà el diumenge 1 d’octubre de 2017 “d’acord amb el Decret de Convocatòria que se signarà amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei” (article 9). La llei entrarà en vigor “el mateix dia de la seva publicació oficial”.
 10. Què és el Decret de Normes Complementàries?
  És un altre decret que dictarà el Govern, el qual regularà, “com a mínim”, el model oficial de paperetes de votació, de sobres, de les actes i altre material oficial, les modalitats i procediments de votació, el dia d’inici i durada de la campanya electoral, l’administració electoral responsable… (article 9.2)
 11. Quines garanties de neutralitat institucional hi ha?
  Les administracions públiques catalans s’han de mantenir neutrals en la campanya. No podran usar recursos pressupostaris a favor del sí o del no (article 10)
 12. Com es repartiran els espais públics per a la campanya i als mitjans públics?
  Les formacions polítiques representades al Parlament podran usar el 70% dels espais públics destinats a la campanya, repartits de manera proporcional al nombre d’escons actuals. El 30% restant serà per a les organitzacions acreditades d’acord amb el nombre de signatures que presentin. (article 11.1) El mateix criteri regeix per als espais informatius públics gratuïts als mitjans de comunicació públics. (article 11.2)
 13. Com han d’actuar els mitjans públics en la campanya?
  Han de garantir el pluralisme polític i social, la neutralitat informativa i la igualtat d’oportunitats (article 12.1)
 14. Com han d’actuar els mitjans privats en la campanya?
  Han de respectar el pluralisme polític i social, la igualtat d’oportunitats i la proporcionalitat i neutralitat informativa en els debats i entrevistes electorals. Poden donar suport a una opció respectant aquests principis i tractant l’opció oposada de manera “equitativa i raonable” (article 12.2)
 15. Quines garanties té el referèndum?
  Les que proporciona l’administració electoral que vetlla perquè el referèndum es desenvolupi d’acord amb la llei; les sindicatures electorals i les meses, que són òrgans independents (article 14.1 i 2); els apoderats i interventors que podran designar els partits, federacions i coalicions amb representació parlamentària o municipal (article 14.1)
 16. Hi haurà observadors internacionals?
  El Govern i l’administració electoral convidaran organitzacions electorals i “observadors qualificats”, i seran acreditats per la Sindicatura Electoral de Catalunya. (article 15)
 17. Qui governarà la votació?
  L’administració electoral està formada per la Sindicatura Electoral de Catalunya, les Sindicatures Electorals de demarcació, les seccions i meses electorals i el Govern de la Generalitat de Catalunya (article 16)
 18. Què és la Sindicatura Electoral de Catalunya?
  És un òrgan “independent, imparcial i permanent” que s’adscriu al Parlament de Catalunya (article 17) i que té la responsabilitat de garantir la transparència i objectivitat del procés electoral i l’exercici efectiu dels drets electorals (article 17.3) L’integren 5 vocals, juristes o politòlegs de prestigi experts en processos electorals que nomena el Parlament, per majoria absoluta, i a proposta dels grups polítics (article 19). El seu president és el Síndic Electoral.
 19. Què són les Sindicatures Electorals de demarcació?
  Són òrgans temporals integrats per tres vocals, juristes o politòlegs de prestigi experts en processos electorals i nomenats per la Sindicatura Electoral de Catalunya. (article 22.1)
 20. Quina és la circumscripció electoral?
  El territori de Catalunya, dividit en 4 demarcacions. Cada demarcació es divideix en seccions electorals amb un màxim de 2.000 electors i un mínim de 500. A cada terme municipal almenys n’hi ha una. (Article 29.1, 29.2 i 29.3)
 21. On es votarà?
  L’administració electoral determinarà els locals de votació (article 30). Els ajuntaments posaran a la seva disposició els locals municipals que s’usen habitualment com a centres de votació. Si no és així, la Generalitat podrà habilitar locals alternatius (article 30.1 i 30.2)
 22. És obligatori formar part de les meses electorals?
  Sí. La mesa electoral estarà formada per un president i dos vocals designats per sorteig públic entre les persones censades a la secció corresponent (article 31.1 i 31.2). Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris (article 32.1)
 23. Qui elabora el cens electoral?
  Correspon a l’administració electoral del Govern facilitar el cens electoral  les seves llistes provisionals i definitives (article 33)
 24. Qui forma part del cens?
  Totes les persones que reuneixen els requisits per ser elector i no es troben privades del dret al sufragi (article 34.1); el composen els electors residents a Catalunya i els residents a l’exterior (34.2). La inscripció al cens no exigeix autorització prèvia per part del ciutadà.

 

Ressò a la premsa internacional recopilat per Vilaweb:

2 comments on “Avui s’ha presentat la Llei del referèndum. Guia ràpida.

 1. Retroenllaç: Vols saber com serà el referèndum? Guia de les conferències Garanties.cat al Vallès Occidental | Assemblea Nacional Catalana - VALLÈS OCCIDENTAL

Els comentaris estan tancats.