Eleccions al Parlament de Catalunya 2012: com votar per correu i com votar des de fora l’estat espanyol

Informació de la web de la Generalitat

Vot per correu (des de l’estat espanyol)

Quin termini hi ha per sol·licitar-lo?

A partir de la data de convocatòria i fins al desè dia anterior a les eleccions, ambdós inclosos, poden sol·licitar el vot per correu de les persones electores que es trobin dins l’estat espanyol. Del 2 d’octubre al 15 de novembre.

Quins tràmits s’han de fer per demanar el vot per correu?

Us heu d’adreçar personalment a qualsevol oficina de Correus i, presentant l’original del DNI, fer una sol·licitud de certificat d’inscripció en el cens electoral. Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant certificat mèdic, pot una persona diferent a l’interessada sol·licitar aquest certificat, i per a això ha de ser autoritzada per mitjà d’un document notarial o consular estès individualment.

A partir de quin dia es remet al domicili la documentació quan ja s’ha sol·licitat el vot per correu?

A partir del trenta-quatrè dia posterior a la convocatòria i abans del sisè dia anterior a la votació, la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, trametrà per correu certificat al domicili que hagueu assenyalat el certificat censal juntament amb les paperetes, el sobre de votació i un sobre adreçat al president de la mesa en la qual us correspon votar, a més d’un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir. Del 5 de novembre al 18 de novembre.

L’acusament de recepció de la documentació anterior haurà de ser signat personalment per la persona interessada prèvia acreditació de la seva identitat. En cas de no trobar-se a l’adreça assenyalada en la sol·licitud del vot, se li comunicarà que ha d’anar personalment o a través de representació (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament) a l’oficina de Correus corresponent per a, prèvia acreditació, rebre la documentació per al vot per correu.

Quin termini tinc per trametre el vot per correu a la mesa?

Un cop escollida la papereta de vot i introduïda en el sobre de votació, l’heu de tancar i introduir, juntament amb el certificat d’inscripció en el cens, en el sobre adreçat al president de la mesa, el qual heu de remetre per correu certificat abans del tercer dia previ al de la celebració de les eleccions. Del 5 de novembre al 21 de novembre.

És necessari lliurar personalment el sobre de votació?

No, no és necessari que es lliuri personalment el sobre a l’oficina de Correus. Qualsevol altra persona pot fer aquest tràmit.

Tinc dret a un permís per demanar el vot per correu?

Sí, la Generalitat de Catalunya dicta la normativa que sigui procedent perquè les persones que vulguin sol·licitar el vot per correu comptin amb un permís, de fins a quatre hores lliures, per poder-lo sol·licitar.

Un cop sol·licitat el vot per correu, encara que no el trameti, puc votar presencialment a la mesa el dia de les eleccions? I si no he rebut la documentació, podré anar a votar personalment a la mesa?

Una vegada sol·licitat el vot per correu, ja no podeu votar personalment a la mesa electoral.

 

Vot de les persones residents absents a l’estranger

 Què es necessita per votar si es viu o es treballa a l’estranger?

Si viviu o treballeu a l’estranger pot votar des d’allà. Per poder-ho fer, cal que estigueu inscrit en el Cens electoral de residents absents a l’estranger (CERA) i adscrit en algun municipi de Catalunya.

Com puc votar des de l’estranger?

Si esteu inscrit en el Cens d’electors absents a l’estranger (CERA), heu de formular la sol·licitud de vot, adreçada a la delegació provincial corresponent de l’Oficina del Cens Electoral, mitjançant els impresos oficials 6.3 i 45.3 que us trametrà l’Oficina del Cens Electoral i que també es podran obtenir a les dependències consulars i per via telemàtica aquí. Heu de formalitzar aquesta sol·licitud no més tard vint-i-cinquè dia posterior a la convocatòria del procés electoral (en les eleccions al Parlament de Catalunya de 25 de novembre de 2012: del 2 al 27 d’octubre) i l’heu d’acompanyar d’una fotocòpia del passaport o del Document Nacional d’Identitat, expedits per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, una certificació de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedides pel consolat espanyol en el país de referència.

Un cop rebuda la sol·licitud, la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral us trametrà per correu (en les eleccions al Parlament de Catalunya de 25 de novembre de 2012: entre el 30 d’octubre i el 5 de novembre o fins al 13 de novembre en cas d’haver-hi impugnació de candidats), a la vostra adreça d’inscripció, la documentació necessària per poder votar:

 • Paperetes i sobre de votació
 • 2 certificats d’inscripció en el CERA
 • 1 sobre adreçat a la junta electoral provincial competent
 • 1 sobre amb l’adreça del consolat

Un cop rebuda aquesta documentació, podeu optar per:

 • Exercir el dret de vot per correu de la manera següent:
  1. Escollir la papereta de vot, introduir-la en el sobre de votació i tancar-lo.
  2. Introduir el sobre de votació, juntament amb un dels exemplars del certificat d’estar inscrit en el cens i amb una fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles (o, en el seu defecte, la certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registre de matrícula consular, expedides pel consolat espanyol en el país de residència) en el sobre adreçat a la junta electoral provincial.
  3. Introduir el sobre adreçat a la junta electoral provincial (tancat i amb tot el contingut citat en el punt anterior) en el sobre adreçat al consolat (oficina consular de carrera o secció consular de la missió diplomàtica).
  4. Enviar aquest sobre a l’oficina consular de carrera o secció consular de la missió diplomàtica on estigueu adscrit, per correu certificat, no més tard del 20 novembre.
 • Exercir el dret de vot, dipositant el vot en urna entre el 21 i el 23 de novembre (ambdós inclosos) de la manera següent:
  1. Escollir la papereta de vot, introduir-la en el sobre de votació i tancar-lo.
  2. Introduir el sobre de votació juntament amb un dels exemplars del certificat d’estar inscrit en el cens i amb una fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles (o, en el seu defecte, la certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registre de matrícula consular expedides pel consolat espanyol en el país de residència) en el sobre adreçat a la junta electoral provincial.
  3. LLiurar personalment aquest sobre a l’oficina o secció consular en què estigueu inscrit, prèvia acreditació de la vostra identitat davant el funcionari consular, mitjançant el passaport, el DNI o la certificació de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de matrícula consular, expedides pel consolat espanyol en el país de residència, i prèvia exhibició i lliurament de l’altre certificat d’inscripció en el CERA.
  4. Dipositar el sobre adreçat a la junta electoral provincial un cop que el funcionari consular estampi el segell de l’oficina consular en el sobre i hi faci constar la data de dipòsit.

Puc consultar si estic inscrit en el CERA i modificar les dades que hi apareixen?

Sí. Les llistes electorals vigents s’exposaran en els consolats en les eleccions al Parlament de Catalunya de 25 de novembre de 2012 entre el dies 8 i 15 d’octubre. El CERA s’exposa al públic durant el procés electoral per validar la informació i poder-ne fer les correccions, si escau.

Aquesta consulta és convenient no només fer-la per comprovar si hi figureu inscrit, sinó també per verificar que les vostres dades són correctes i, en cas que no ho siguin, sol·licitar-ne la modificació entre el dies 8 i 15 d’octubre.

En aquestes eleccions al Parlament de Catalunya es recomana especialment la consulta del CERA als col·lectius següents:

 • Persones que s’han traslladat recentment a l’estranger o han canviat de domicili.
 • Persones que han fet 18 anys recentment.
By nani Posted in Eines Etiquetat

One comment on “Eleccions al Parlament de Catalunya 2012: com votar per correu i com votar des de fora l’estat espanyol

 1. 1) És escandalós tenir que donar-se d’alta per votar des de l’estranger en comptes de rebre les paperetes automàticament 2) No és cert que es puguin modificar les dades entre els dies 8 i 15 d’octubre – el Consulat Espanyol a Londres em va assegurar el setembre que no era possible canviar el meu domicili a temps per aquestes eleccions i que conseqüentment les paperetes s’enviarien a una adreça antiga. 3) En la meva experiència fan tot ho possible per no tenir les dades correctament actualitzades al CERA. Per exemple: tinc un correu electrònic confirmant un canvi de domicili el novembre del 2011. Un any desprès, abans de les eleccions, truco per confirmar les dades i resulta que mai no es varen actualitzar (“no sé qué pasó – no soy informática”). Em pensava que als consulats justament el que es feia era la gestió d’informació. En resum – sembla que es faci tot ho possible per dificultar el proces de vot des de l’estranger.

  M'agrada

Els comentaris estan tancats.